Všeobecné obchodní podmínky pro příjem a zpracování zakázek

Překlady a lokalizace z angličtiny do češtiny | Ceník | Obchodní podmínky

POPTÁVKA

Sdělte mi telefonicky nebo e-mailem:

  • obsahové zaměření textu
  • rozsah textu (počet slov nebo znaků s mezerami)
  • formát textu
  • typ/účel překladu
  • požadovaný termín vyhotovení zakázky
  • kontaktní údaje firmy/osoby
  • pokud možno připojte soubory na ukázku

Nejpozději do 24 hodin Vám zašlu cenovou nabídku a předběžnou kalkulaci.

OBJEDNÁVKA

Pokud se vzájemně shodneme na podmínkách spolupráce, zašlu Vám k závaznému potvrzení Vaši písemnou objednávku e-mailem. Až poté začínám na překladu pracovat.

ZÁLOHA (není podmínkou)

50 % z odhadované ceny překladu (podle počtu zdrojových slov)
Vzhledem k negativním zkušenostem s neplatiči si vyhrazuji právo požádat o zaplacení zálohy zejména v případě, že se jedná o nového zákazníka, na kterého nemám reference, nebo u větších zakázek (nad 25 normostran).

ODEVZDÁNÍ ZAKÁZKY a FAKTURACE
  • v elektronické podobě (e-mailem), pokud není dohodnuto jinak
  • fakturu zasílám spolu s překladem v elektronické podobě, pokud není dohodnuto jinak
  • splatnost faktury je standardně 14 dnů, pokud není dohodnuto jinak

Veškeré další překladatelské práce nad rámec původně odsouhlasené písemné objednávky (po dokončení a odevzdání zakázky) jsou hrazeny jednorázovým vyrovnáním nebo s další zakázkou (při dlouhodobější spolupráci).

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednavatel má právo od objednávky písemně odstoupit. V takovém případě je povinnen uhradit překladateli honorář za práci již vykonanou podle rozsahu rozpracovaného překladu (ten bude odevzdán objednavateli). V případě, že byla zaplacena záloha, je přeplatek vrácen objednavateli nebo objednavatel doplatí rozdíl.
Překladatel nemá právo odstoupit od smlouvy z jiných než zákonných důvodů (vis maior, nemoc, úraz).

REKLAMACE

Vyskytnou-li se v překladu nedostatky, které brání objednavateli použít přeložený text k účelu uvedenému v objednávce, překladatel se zavazuje odstranit je v dohodnuté lhůtě, pokud objednavatel formuluje tyto nedostatky písemně s vysvětlením a zašle je překladateli do 15 dnů ode dne převzetí vyhotoveného překladu. Odstraní-li překladatel tyto nedostatky ve lhůtě, na které se při reklamaci s objednavatelem dohodl, nemá objednavatel nárok na uplatnění penalizace.


Proč zvolit právě mé služby?

Dodržuji termíny

Hotový překlad vždy dostanete v domluveném termínu.

Mám zkušenosti

Překládám od roku 2005, mám za sebou stovky projektů.

Specializuji se

Zaměřuji se na technické a odborné překlady, včetně lokalizací.