FAQ - Odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků

Překlady a lokalizace z angličtiny do češtiny | FAQ - Často kladené dotazy

Co je to překlad?

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého.

nahoru

Jaký typ překladu potřebuji?

Rozhodování vychází se stejného principu, jako když se rozhodujete např. o koupi domu. V takovém případě určitě přemýšlíte o tom, jaký dům vlastně chcete, kdo všechno ho bude užívat a k jakému účelu.
Stejně tak při koupi (respektive zadání či objednávání) překladu je dobré vědět předem, co chcete a potřebujete, pro koho je překlad určen a k jakému účelu bude použit. Jestli potřebujete pouze informativní překlad pro vaši referenční potřebu, kde nezáleží na formátování a vybroušeném stylu, nebo se jedná o odborný článek či dokumentaci, které jsou určené k publikování, kde styl a jednotnost terminologie jsou zásadní.
Od typu překladu se odvíjí časová náročnost vypracování překladu a samozřejmě jeho cena.
Jednota tlumočníků a překladatelů vydala na toto téma zajímavou příručku určenou právě pro zadavatele překladů s názvem Překlady a jak na to.

nahoru

Co to je informativní (orientační) překlad?

Překlad informativní nebo orientační, tzv. hrubý překlad, je takový překlad, kdy zákazník netrvá na stylistické dokonalosti výsledného textu a jde mu jen o holý obsah.

nahoru

Co to je lokalizace?

Lokalizace je specifický druh odborného překladu, kdy však kromě samotného překladu dochází také k přizpůsobení lokalizovaného produktu zvyklostem a potřebám lokálních uživatelů, tj. časovému pásmu, měně, svátkům, geografii aj.
Lokalizace se někdy označuje zkratkou L10N. Nejde pouze o to, aby byl výsledný překlad správný, ale aby byla zároveň zachována i jeho funkčnost s ohledem na cílovou zemi použití.
Lokalizace se provádí při překladu softwaru, uživatelského rozhraní, online nápověd, www stránek, přístrojů a zařízení, uživatelských příruček, technických dokumentací, apod.
Pro kvalitně provedenou lokalizaci bývá žádoucí (až nezbytné) použití CAT nástroje, které zajišťuje konzistentnost překladu a umožňuje ji udržovat i pro různé verze softwaru nebo zařízení. Podívejte se na výhody překladu s použitím CAT nástrojů.

nahoru

Co to je korektura?

Cílem korektury textu je kontrola přehlednosti a čitelnosti zpracovávaného textu.
Jazyková korektura rodilým mluvčím je vhodná pro opravu gramatických a pravopisných chyb, včetně oprav překlepů a interpunkce, které mohly překladateli uniknout.
Stylistická korektura se zaměřuje na odstranění stylistických chyb a neobratností, dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty. Platí, že víc očí víc vidí.

nahoru

Co to je normostrana?

Základní jednotkou stanovenou pro výpočet ceny překladu je 1 normostrana (NS) v cílovém jazyce.
Dle Jednoty tlumočníků a překladatelů se 1 NS = 1 500 typogra­fických znaků bez mezer. To znamená, že se započítává každé písmeno či číslice, interpunkční znaménko (čárky, tečky, pomlčky, apostrofy, spojovníky atd.) a nezapočítávají se mezery a formátovací znaky (Enter, tabulátor, rozdělovník slov aj.). Vychází se při tom z původní normy, kdy se ještě psalo na psacích strojích a kdy 1 NS tvořilo 30 řádků po 60 úhozech. V takovém případě plná NS činila 1800 úhozů, tedy znaků + mezer. Počítáme-li 1 500 znaků (bez mezer), vychází přibližně stejný počet NS, ale výpočet je spolehlivější, protože máte jistotu, že neplatíte za prázdné mezery.

Upozornění: Protože se často setkávám s tím, že zákazník počet normostran, které chce přeložit, podhodnotí, uvádím zde pro představu příklad, jak vypadá 1 NS textu. Text v uvedeném dokumentu je napsaný na standardně formátované straně A4 programu MS Word, je použito písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů a jednoduché řádkování. Text má přesně 1 500 typogra­fických znaků bez mezer.

nahoru

Kolik normostran (NS) za den přeložíte?

Denně přeložím 6 normostran. To je běžná kapacita překladatele, který chce odvádět kvalitní práci. Každý člověk potřebuje odpočívat, aby mohl podávat vysoký výkon, a ani překladatel není v tomto směru výjimkou. Pokud je to nezbytné a zákazník potřebuje expresní překlad, snažím se mu samozřejmě vyjít v rámci možností vstříc.
Na kvalitě a spolehlivosti si velmi zakládám, a proto si neberu více práce, než jsem schopna v požadované kvalitě a termínu dodat.

nahoru

Co je výchozí/zdrojový a co cílový jazyk/text?

Výchozí jazyk je ten, v němž je napsán originální text (dokument) a z nějž se bude překládat
Cílový jazyk je ten, do kterého se překládá a v němž tedy bude napsán text překladu.
Výchozí (někdy též podkladový) text je tedy ten, který mi předáte při zadání zakázky, cílový text je text překladu, který ode mne dostanete. V mé případě je výchozím/zdrojovým jazykem angličtina a cílovým jazykem čeština.

nahoru

Proč si vybrat překladatele na volné noze?

Říkáte si, jaké výhody Vám může nabídnout překladatel na volné noze oproti překladatelské agentuře?

Pokud jde o mne, nabízím Vám:
  • Osobní přístup a důraz na spokojenost zákazníků – nejednáte pouze se zprostředkovatelem v agentuře, ale přímo s překladatelem, kterému záleží na kvalitě odvedené práce. Kvalita je mou osobní profesní vizitkou a na spokojenosti zákazníků mi velice záleží.
  • Jistotu trvale vysoké kvality – překlady většího rozsahu nejsou rozděleny mezi několik překladatelů a i do budoucna máte jistotu, že všechny další překlady vypracuje tentýž překladatel, což u agentury nemusí být samozřejmostí a můžete pak být nemile překvapeni. Já vám nabízím trvale vysokou kvalitu překladu, jednotný styl i terminologickou konzistentnost, a to u všech vašich zakázek.

nahoru

Zvládnete i zakázku většího rozsahu?

Jako překladatel na volné noze mám samozřejmě omezenou kapacitu. Denně přeložím v průměru 6 normostran textu v závislosti na obtížnosti tématu, nutnosti rešerše, vyhledávání terminologie, porovnávání s referenčními materiály. To je běžná kapacita překladatele, který chce odvádět kvalitní práci. Překlady vypracovávám standardně pouze já osobně.
Nicméně pokud zákazník požaduje překlad většího objemu v kratším termínu, než je reálné pro jednoho člověka, pak mohu po dohodě se zákazníkem na zakázce spolupracovat s dalším překladatelem, kterého osobně znám, ručím za kvalitu jeho práce a jsem schopna s ním sdílet terminologické paměti. Závěrečnou kontrolu celého překladu samozřejmě provedu osobně, aby byla zajištěna jeho konzistence a správnost.

nahoru

Za jak dlouho odpovíte na e-mailem zaslanou poptávku?

E-mail kontroluji několikrát denně. Na Vaši poptávku odpovím nejpozději do 24 hodin. Pokud nejsem delší dobu online, přijde Vám automatická odpověď o mé nepřítomnosti. V takovém případě mne však můžete kontaktovat telefonicky.

nahoru

Spolupracujete i s překladatelskými agenturami?

Mým zákazníkem může být kdokoli, záleží ale na podmínkách spolupráce. Moje práce má svou cenu.

nahoru

Jak počítáte cenu překladu?

Cena překladu je stanovena podle ceny za 1 normostranucílovém jazyce nebo za 1 slovo ve zdrojovém jazyce (překlad v softwaru SDL Trados Studio).
Počet znaků pro výpočet NS získávám pomocí aplikace Word v nabídce Nástroje / Počet slov / Znaky (bez mezer). Počet normostran zaokrouhluji na jedno desetinné místo. První NS je vždy počítána jako celá.
Počet slov pro kalkulaci ceny získávám z analýzy provedené softwarem SDL Trados Studio.

nahoru

Jak se provádí předběžná kalkulace ceny zakázky?

Nejprve je určena cena za normostranu podle typu a odbornosti překladu. Poté je provedena předběžná kalkulace ceny na základě počtu NS zdrojového textu. Vzhledem k tomu, že cena překladu se určuje podle počtu NS cílového textu, může se konečná cena od odhadované částky lišit. Rozdíl v ceně by však neměl být větší než 20 % z odhadované částky.
Pokud je překlad prováděn v SDL Trados Studiu (především, pokud je k dispozici překladová paměť a je uplatňována sleva na opakování a částečně shodné výrazy), pak se pro kalkulaci používá počet slov stanovených analýzou zdrojového textu a cena za slovo. V takovém případě je konečná cena překladu stanovena již na začátku.

nahoru

Jaká je minimální účtovaná jednotka?

Minimální účtovaná jednotka je 1 normostrana.

nahoru

Proč překládáte pouze z angličtiny do češtiny a ne také naopak?

Domnívám se, že profesionální překladatel by měl překládat pouze do svého rodného jazyka. Rodilý mluvčí dokáže rozlišit jemné nuance jazyka a volit formulace, které jsou pro daný kontext či situaci ideální a přirozené.

Pro překladatele, který cizí jazyk vystudoval, je překlad do cizího jazyka určitě namáhavější, často se více spoléhá na doslovný překlad než samotný kontext. Nemusí si být vždy jistý, co si může v daném jazyce přesně dovolit, aby se neodchýlil od originálu. Rodilý mluvčí většinou pozná, kdy překlad udělal nerodilý mluvčí. Jsem si takových omezení a rizik vědoma, a proto jsem se rozhodla překládat pouze do svého rodného jazyka, neboť kvalita mé práce je mojí vizitkou.

nahoru

Dokážete zachovat grafickou úpravu dokumentu?

Samozřejmě. Dodaný překlad graficky zcela odpovídá předloze (pokud je dodána v elektronické podobě v editovatelném formátu). Pokud je zdrojový text v jiné než elektronické podobě nebo v needitovatelném formátu typu PDF nebo JPG, snažím se o maximální podobnost s originálem. Výjimkou je informativní překlad, kdy se formátováním nezabývám.

nahoru

Je správné, že překladatel konzultuje překlad se zákazníkem?

Naprosto.

Mnohé texty často obsahují velmi specifickou terminologii, často je potřeba znalost širšího kontextu, aby mohl být termín správně přeložen (u kratších spojení nebo jednotlivých slov nemusí být vždy jasné, o jaký slovní druh se jedná), ne vždy chce vlastně zákazník termín přeložit (je proto důležité označit termíny, které se překládat nemají). Komunikace se zákazníkem je proto v mnohých případech pro vypracování precizního překladu žádoucí, neřku-li nezbytná. Zkrátka – konzultace nerovná se neschopnost! Naopak, pokud se překladatel na nic neptá, měl by zákazník zbystřit a kvalitu dodaného překladu si pečlivě zkontrolovat.

nahoru

Co to je CAT překlad (překlad podporovaný počítačem)?

CAT překlad je překlad prováděný s podporou počítače. Nejedná se o strojový překlad (pomocí překladače textu dostupného např. zdarma na internetu), ale o překlad zpracovaný překladatelem, který ovšem v průběhu překládání používá některý z CAT nástrojů.

nahoru

Co to je CAT software (CAT nástroj)?

Zkratka CAT pochází z anglického computer aided translation (počítačem podporovaný překlad). Z toho plyne, že CAT software je takový program, který překladateli při jeho práci pomáhá. Umožňuje využití již dříve přeložených textů prostřednictvím překladových pamětí, poskytuje pracovní a editační prostředí pro překladatele. Nabízí pokročilou automatickou kontrolu přeloženého textu – kontrola pravopisu, shoda formátování s originálem, interpunkce, číselné údaje atd.

Při své práci používám CAT nástroje, pokud to povaha projektu umožňuje.

nahoru

Jaké CAT nástroje (software) používáte?

CAT nástrojů existuje celá řada. Já používám software od společnosti SDL International – SDL Trados 2007 (SDLX, TagEditor, Trados) a SDL Trados Studio 2009 a 2011.

nahoru

Pro jaký typ překladu se CAT nástroje hodí a jaké jsou výhody takového překladu?

CAT nástroje jsou velkým přínosem především při překladu textů, ve kterých se opakují celé věty nebo jejich části, kde je potřeba zajistit terminologickou a stylistickou konzistence (jedná se např. o manuály, uživatelské příručky, dokumentace apod.)

Největší výhody
  • Rychlejší překlad a úspora nákladů.
  • Díky použití překladových pamětí není nutné opakovaně překládat shodný text, což kromě rychlosti přináší i velkou finanční úsporu pro zadavatele překladu.
  • Usnadnění vyhledávání již dříve použité terminologie, automatická nabídka překladu termínů obsažených v terminologické databázi, rychlé vkládání číselných údajů aj.
Vyšší kvalita – jednotnost terminologie a stylu
  • Díky snadnému a rychlému přístupu a prohledávání předchozích překladů uložených v překladové paměti je zajištěna terminologická konzistence a stylistická jednotnost ve všech souvisejících textech.
  • Přeložený text má automaticky shodné formátování s originálem.
Efektivnější překlad
  • Všechny nástroje jsou díky integrovanému prostředí k dispozici překladateli v jednom okně a v rámci projektu jsou po celou dobu k dispozici, nic není třeba znovu nastavovat.
  • Opakující úkony jsou eliminovány, nebo co nejvíce automatizovány.
  • Software podporuje celou řadu formátů, které lze překládat přímo, tím odpadá nutnost kopírování textu např. do aplikace Word a není nutný zpětný převod přeloženého textu do originálního formát.

nahoru

Co to je překladová paměť?

CAT software SDL Trados Studio rozděluje text překladu na určité segmenty (většinou jednotlivé věty). Pokud se konkrétní segment opakuje, program je schopen překladateli nabídnout dřívější překlad uložený v překladové paměti. Během překladu jsou nové segmenty automaticky ukládány do paměti. Použití překladové paměti je vhodné zejména pro odborné technické překlady (příručky, manuály, dokumentace apod.). Pro beletrii se příliš nehodí.
Překladovou paměť lze vytvořit i zpětně, např. pokud byl překlad prováděn v Excelu (lze provést export dat) nebo ze dvou textových dokumentů (zdrojového a cílového textu). S tím Vám mohu pomoci v rámci nabídky doplňkových služeb.

nahoru

Co to je terminologická databáze?

Jedná se o slovník, který překladatel vytváří ručně, obsahuje konkrétní termíny v obou jazycích pro daný obor. Terminologickou databázi lze s úspěchem využít při překládání přesných termínů (tj. zejména u technických textů), protože program automaticky nabízí překlad termínů obsažených v databázi. Pokud máte určitou zavedenou terminologii, kterou si přejete dodržet, stačí, když vytvoříte seznam používané terminologie např. v Excelu. Taková data lze pak vyexportovat a vytvořit z nich terminologickou databázi. Tím zajistíte, že překladatel přeloží termíny přesně tak, jak chcete. S tvorbou terminologické databáze Vám mohu pomoci v rámci nabídky doplňkových služeb.

nahoru


Proč zvolit právě mé služby?

Dodržuji termíny

Hotový překlad vždy dostanete v domluveném termínu.

Mám zkušenosti

Překládám od roku 2005, mám za sebou stovky projektů.

Specializuji se

Zaměřuji se na technické a odborné překlady, včetně lokalizací.